About

ลองมาหาปริมาตรไม้กันดีกว่า

    
     

     การหาปริมาตรไม้นั้นมีหน่วยเป็นลูกบาศก์(คิวบิท)ก็คือการนำความกว้างคูณความหนาและคูณด้วยความยาวของไม้นั่นเอง  ที่ นิยมใช้อยู่คือลูกบาศก์เมตรและลูกบาศก์ฟุต การกำหนดราคาไม้ในท้องตลาดนั้นเริ่มต้นจากการคำนวณหาปริมาตรของไม้ท่อนนั้น ว่าได้จำนวนเท่าใดแล้วจึงนำมาเทียบราคาต่อลูกบาศก์ว่าควรจะมีราคาต่อท่อน เท่าใด
     ในการซื้อขายไม้แปรรูปในปัจจุบันนั้น ราคาที่กำหนดจะมีทั้งลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟุต-คิวบิทฟุต-F3) และลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม - คิวบิทเมตร- M3)
-การซื้อขายไม้แปรรูป(ไม้สัก) จะขายโดยใช้หน่วยเป็น ลบ.ฟุต และมีการกำหนดขนาดไม้เป็น นิ้ว(หนา)xนิ้ว(กว้าง)xฟุต (ยาว)
-การซื้อขายไม้เนื้อแข็งทั่วไป จะใช้หน่วยซื้อขายเป็น ลบ.ม และมีการกำหนาดเป็น นิ้ว(หนา)xนิ้ว(กว้าง)xเมตร(ยาว)
แต่ในปัจจุบันนั้น ราคาไม้เริ่มมีราคาสูงขึ้น การกำหนดปริมาตรไม้จึงหันมาใช้เป็น ลบ.ฟุตกันมากขึ้น แทบจะทุกชนิดไม้ก็ว่าได้ 
ตัวอย่างการหาปริมาตรไม้สัก เป็น ลบ.ฟุต (หน้าไม้ นิ้วxนิ้วxฟุต)
หมายเหตุ  : นิ้ว มักเขียนแทนด้วย "  :ฟุต มักเขียนแทนด้วย '
            12" = 1'    หรือ 1"  =  1/12' นั่นเอง
กำหนด  ราคาต่อ ลบ.ฟุต(คิวฟุต) 2500บาท หาราคาไม้จาก ไม้สัก ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3ฟุต
วิธีคิด  หลักคิดคือทำให้ทุกด้านมีหน่วยเป็น ฟุตxฟุตxฟุต=ฟุต3 (คิวฟุต) เสียก่อน
= 1/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) 4/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 3 (ไม่ต้องแปลง)
= 0.0833 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)  x 2500บาท(ราคาต่อคิวฟุต)
=  208.25 บาท (ราคาไม้ท่อนนี้)
   หากมีจำนวนท่อนเท่าใดก็คูณหาราคารวมได้เลย ไม้สักนั้นการกำหนดราคาจะดูที่หน้าไม้และความยาวเป็นหลัก ยิ่งหน้าไม้กว้างและยาวจะยิ่งมีราคาแพงขึ้น
ตัวอย่างการหาปริมาตรไม้เบญจพรรณ เป็น ลบ.ฟุต(หน้าไม้ นิ้วxนิ้วxเมตร)
วิธีคิด  หลักคิดคือทำให้ทุกด้านมีหน่วยเป็น ฟุตxฟุตxฟุต=ฟุต3 (คิวฟุต) เสียก่อน
หมายเหตุ   1ม.=100ซม. :  2.54ซม.=1นิ้ว : 12นิ้ว  = 1ฟุต      
กำหนด  ราคาต่อ ลบ.ฟุต(คิวฟุต) 750บาท หาราคาไม้จาก ไม้เต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร
= 1/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) 4/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 350ซม/2.54(เป็นนิ้ว)/12(เป็นฟุต)
= 0.319 ลบ.ฟุต  (คิวฟุต)  x 750บาท(ราคาต่อคิวฟุต)
=  239.28 บาท (ราคาไม้ท่อนนี้)
และเมื่อได้อธิบายให้เข้าใจถึงที่มาของการหาค่าแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะนำค่าคงที่ที่หาได้มาคูณหรือหารขนาดไม้ได้ทันทีเลย   
เช่น
·        ถ้ากำหนดหน้าไม้เป็น นิ้วxนิ้วxฟุต  สามารถคูณด้วย ด้วยค่าคงที่ =  1/144 (หรือหาร144 นั่นเอง)
·        ถ้ากำหนดหน้าไม้เป็น นิ้วxนิ้วxเมตร  สามารถคูณด้วย ด้วยค่าคงที่ =  0.0228
เช่น ข้อ1 ไม้สัก ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3ฟุต  = 1x4x3 / 144  = 0.0833 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)
ข้อ2  ไม้เต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร  = 1x4x3.5x0.0228 = 0.319 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)

cradit: http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=8&Id=538848308

Leave a Reply

Lor separat

jdjukrkkr

Video

Followers