About

วิธีการวางผังร้านให้ขายดี


1.การกำหนดผังให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม ของคนแต่ละวัย สถานะ เพศ ต่างกัน ถ้าสามารถลงลึกการออกแบบแล้ววางผังให้เหมาะสม ก็จะสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ดีก่อเกิดความสะดวกสบายสร้างความประทับใจ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการหาข้อมูลสถิติของกลุ่มเป้าหมาย แล้วจัดวางผังตามองค์ประกอบข้อมูล
2.กำหนดผังให้สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ มาตรฐาน ทั้งความปลอดภัย สะดวกสบายสัดส่วนสรีระมนุษย์ มุมมองของมนุษย์ที่มีต่อพื้นที่ อากัปกิริยาของมนุษย์ในพื้นที่ทั้งกลุ่มลูกค้าและพนักงาน 
3.กำหนดผังจากลักษณะสินค้าและการให้บริการ ผัง ของแต่ละเรื่องมีรูปแบบเฉพาะตัว เช่น ภัตตาคารจีน การจัดโต๊ะย่อมแตกต่างกับภัตตาคารฝรั่งเศส หรือร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดย่อมแตกต่างกับร้านขายหนังสือ ดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลร้านค้าที่แน่นพอ ย่อมทำให้การออกแบบมีเนื้อที่สอดคล้องกับสินค้าอันนำมาซึ่งร้านที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว
4.กำหนดจากแรงบันดาลใจและแนวความคิด (Concept) บาง ครั้งการกำหนดบรรยากาศที่มีอิทธิพลทำให้กระทบอาคารได้อย่างชัดเจนนั้น จะต้องวางผังที่คิดถึงพลังของ 3 มิติ ที่เกิดขึ้นหลังจากวางผังสำเร็จโดยมองล่วงหน้าให้ละเอียดจนนึกภาพอย่าง ชัดเจน เพราะทุกเส้นที่ขีดบนผังมักมีอิทธิพลต่อทุกพฤติกรรม กำหนดจากสภาพแวดล้อมบริบทสภาพแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ผังเป็นเช่นไร ยิ่งร้านค้าใดก็ตามมีข้อมูลสภาพแวดล้อมมากเท่าใดนั่นก็สามารถวางผังได้โดย ไม่มีจุดบอดจุดอับ เช่น สภาพแวดล้อมภายนอกดูวุ่นวาย ยุ่งเหยิง การวางผังควรให้เกิดความนิ่งรู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้น
    เพื่อให้เกิดความแตกต่างหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ วิวสวย จะต้องวางผังเปิดให้เห็นรอบตัวมากที่สุด การจัดผังลักษณะไอร์แลนด์จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม เป็นต้น ผังที่ดีใช้ซินแสหมื่นคนก็สู้ไม่ได้เพราะรากฐานของฮวงจุ้ยทุกศาสตร์มีจุด เริ่มต้นอยู่ที่ผังนั่นเอง
    ดังนั้นกลับมาทบทวนผังของร้านดูว่าอะไรคือจุดที่เป็นตัวขัดขวางยอดขายของ ร้านคุณ แล้วนำมาปรับปรุงให้ผังเป็นตัวส่งเสริมร้านคุณมากขึ้น แสวงหาโอกาสด้วยการแสวงหาความรู้ด้านการออกแบบ
    การเปิดกิจการร้านค้าให้ได้ผล สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ การวางระบบธุรกิจให้สอดคล้องกับสังคมด้วย แนวความคิดด้านการออกแบบ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผลต่อธุรกิจการค้าเป็นอย่างมาก มีการแข่งขันการสร้างจุดขายทั้งรูปแบบที่น่าสนใจประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์ มากขึ้ินเพื่อดึงกลุ่มลูกค้าไว้ให้มากที่สุด ใครอยู่กับที่ ไม่พัฒนาด้านการออกแบบก็อาจจะโดนช่วงชิงความได้เปรียบไปได้
   ธุรกิจร้านค้าแทบทุกประเภทจึงจำเป็นต้องได้รับการบ่มด้วยแนวคิดด้านการออกแบบอย่างครบถ้วนอันมีประโยชน์ดังนี้ 
   1.กระตุ้นทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจการออกแบบที่ดี สามารถ สร้างสัญลักษณ์ในเชิงบวกให้บวกให้กับร้านค้าได้ดี การออกแบบก่อให้เกิดความงาม ความสุนทรีย์ เกิดรูปแบบจากเอกลักษณ์เฉพาะตัวของธุรกิจ ดึงจุดขาย จุดเด่น ในการบริการออกมาเป็นพื้นฐานในการวางแนวความคิด เพื่อให้เกิดความจดจำภาพลักษณ์ของร้านให้ยาวนานที่สุด
   2.เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดี เริ่ม ตั้งแต่การจัดผังที่ดีเพื่อให้ทางสัญจรภายในร้านมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการจัดวางทุกสิ่งภายในร้านจากวัตถุประสงค์และพฤติกรรมทั้งลูกค้าและ พนักงานทำให้เกิดสภาพคล่องตัว ในการใช้สอย ปลอดภัย สะดวกสบาย กำหนดทิศทางใช้งานตามเจตนาของร้านอย่างสัมฤทธิ์ผล ส่งเสริมการขายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้สอยที่ดีอาจหมายถึงรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ที่มีการใช้งานที่ดี มีขนาดเหมาะสม มีการกำหนดลูกเล่น ทำให้เฟอร์นิเจอร์ใช้งานตอบสนองทุกกิจกรรมอย่างดีที่สุด
  3.สร้างมูลค่าเพิ่มการออกแบบที่ดี ใน ทุกองค์ประกอบของร้านตั้งแต่เครื่องหมายการค้าแพ็กเกจจิ้ง รูปแบบสินค้า เฟอร์นิเจอร์ บรรยากาศภายในร้าน ก่อเกิดสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมให้สินค้าและการให้บริการดูดีขึ้น มูลค่าสินค้าที่ดีอยู่แล้วยิ่งถ้าได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมเข้าไปอีก จากวัตถุดิบสินค้าที่ดูธรรมดาอาจจะกลับกลายเป็นสินค้าที่ดูดีขึ้น เพียงแค่คุณเปลี่ยนภาพอะไรบางอย่างในตัวสินค้า และยิ่งสามารถหาจุดบอดของร้านค้าคุณให้เจอ แล้วเติมเต็มด้วยแนวคิดทางการออกแบบ อาจจะช่วยทำให้มูลค่าสินค้าในร้านสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างขนมของญี่ปุ่นรสชาติธรรมดา แต่มีบรรจุภัณฑ์ที่ดี รูปแบบสีสันที่น่าสนใจ ดึงดูดผู้ซื้อได้เป็นอย่างมาก ซึ่งแม้จะมีราคาแพงแค่ไหนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ขายดี
  4.ก่อให้เกิดแบรนด์ การ ออกแบบที่ดีก่อเกิดแบรนด์ที่ยั่งยืนได้เริ่มต้นจากการออกแบบให้มีเอกภาพ ตั้งแต่จุดที่เล็กที่สุดในร้านไปจนถึงจุดที่ใหญ่ที่สุด ค่อยๆสะสม รักษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจะเกิดแบรนด์สินค้าได้ยั่งยืน จะต้องได้รับการออกแบบอย่างละเอียด ทุกอย่างมีแนวความคิดหลักที่ชัดเจน มีจุดเด่นเฉพาะตัวตั้งแต่การตั้งชื่อ ออกแบบตราสัญลักษณ์ ออกแบบกราฟฟิคของร้านทั้งหมด ตลอดจนทุกสิ่งของร้านอย่างเหมาะสม
 5.ควบคุมงบประมาณได้ การ ออกแบบเป็นการวางแผนที่ดีที่สุด การออกแบบครบถ้วนจากบนกระดาษสามรถกำหนดงบประมาณลงทุนได้อย่างชัดเจน ไม่มั่ว สำหรับเจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นต้องคำนวณทุกอย่างได้เพื่อประมาณการลงทุน สามารถรู้ต้นทุนอย่างละเอียดก่อนล่วงหน้า โดยนำการออกแบบมา เป็นตัวกลางในการควบคุมไม่ให้งบประมาณบานปลาย หรือนอกเหนือแบที่กำหนด เจ้าของร้านที่มี วิสัยทัศน์ที่ดีจึงควรนำการออกแบบมาอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจของร้านให้ มากที่  สุด การแสวงหาความรู้ด้านการออกแบบจึงจำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจร้านค้าทุกประเภท เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันธุรกิจมีการออกแบบเป็นตัวแปรมากที่สุดสำหรับเจ้าของ ธุรกิจร้านค้า ผู้จัดการโชว์รูม ผู้ที่กำลังตั้งใจคิดหากิจการเป็นของตัวเอง เจ้าของร้านที่อยากปรับปรุงร้านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงควรเพิ่มเติมโอกาสด้วยการแสวงหาความรู้ในช่องว่างที่หลายคนไม่เคยรู้มา ก่อนว่าการออกแบบมีพลังมากขนาดไหน จะทำธุรกิจใหม่ไม่ซ้ำแบบวิธีไหนบ้าง ทำอย่างไรให้ร้านขายดีขึ้นด้วยการออกแบบ ทำอย่างไรให้ร้านเป็นที่รู้จักมากที่สุดด้วยการออกแบบ ทำอย่างไรให้ร้านเป็นที่รู้จักมากที่สุดด้วยการออกแบบ จะสร้างแบรนด์ของตัวเองแบบยั่งยืนได้อย่างไร จะประมาณราคาตกแต่งอย่างไรให้ไม่บานปลาย เป็นต้น
Credit : แต่งร้านให้ได้ล้าน 3

Leave a Reply

Lor separat

jdjukrkkr

Video

Followers